2014-05-07 Shooting LEM 2014 – Lavaur-119

27 juin 2016